واحد بهداشت محیط

 

 

مهندس محمد حسین باباخانی

سمت : کارشناس مسئول بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :36635470

 

 

 

مهندس ولی اکبری

سمت : کارشناس بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :36701967

 

 

 

مهندس یوسف بیگدلو

سمت : کارشناس بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :36701967

 

 

 

مهندس محسن فراهانی

سمت : کارشناس بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :36606051

 

 

 

مهندس مریم السادات حسینی

سمت : کارشناس بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :36606051

 

 

 

مهندس محمد تقی دبیری

سمت : کارشناس بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :36600276

 

 

 

مهندس سید مجتبی موسوی

سمت : کارشناس بهداشت محیط

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس :داخلی 229

   • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.