واحد تغذیه :

 

مریم غواصه

سمت : مسئول واحد تغذیه

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تغذیه

شماره تماس : داخلی 267

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.