واحد سلامت روان

 

آقای عبدالرسول پاسالاری

سمت :کارشناس مسئول سلامت روان

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس : داخلی 231

 

آقای احمد محمودی

سمت : کارشناس سلامت روان

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناس روانشناسی

شماره تماس : داخلی288

 

خانم زهره ساجد

سمت : کارشناس سلامت روان

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناس روانشناسی

شماره تماس : داخلی274  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.