رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم
نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره زارع