شرح وظایف واحد امور آزمایشگاه

 

1- انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی آزمایشگاهها و بهره وری

2 ـ ارتباط مستمر و شرکت در جلسات مربوط به امور آزمایشگاهها

3 ـ برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه های آموزش و توانمند سازی کارکنان آزمایشگاها و پیگیری اجرای برنامه ها

4 ـ اولویت بندی برنامه های آزمایشگاهها و پیگیری اجرای برنامه ها

5 ـ بازدید و نظارت منظم بر فعالیت های آزمایشگاههای تحت پوشش و مراقبت و ارزشیابی  کمی و کیفی

6- شرکت آزمایشگاه ها در برنامه های ارزیابی کیفیت خارجی

7ـ همکاری و تعامل سازنده با مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاههای تحت پوشش

8 - همکاری و تعامل سازنده با بخش های خارج سیستم بهداشتی در راستای ارتقا سلامت جامعه

9- پشتیبانی روش های خرید تجهیزات و کیت ها و مواد مصرفی آزمایشگاههای تحت پوشش

10- مشارکت در طرح های وزارت متبوع

 

*
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.