معاونت مرکز بهداشت شهرستان قم

نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره زارع

دانش آموخته ی رشته  دکترای حرفه ای