واحد طرح و گسترش شبکه

 

حسین احسان امجدی

سمت : کارشناس مسئول توسعه شبکه و ارتقای سلامت

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس :36632169

 

 

مهندس عبدالرضا زارعی

سمت : کارشناس طرح و گسترش شبکه(پزشک خانواده)

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس : 36610382

 

 

مهندس سید ابوالحسن کاظمی

سمت :کارشناس طرح و گسترش شبکه

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت حرفه ای

 شماره تماس :36610382

 

 

مجید حاج مرادی

سمت : کارشناس طرح و گسترش شبکه

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی آمار

شماره تماس : 36705752

 

 

مهندس محمدرضا جعفر نژاد متقیان

سمت : کارشناس گسترش شبکه 

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس : 36705752

 

حامد بهرامی

سمت : مسئول واحد تجهیزات پزشکی

رشته و مدرک تحصیلی : کاردان تجهیزات پزشکی

 

مهندس فاطمه یوسفی

سمت : کارشناس طرح و گسترش شبکه(طرح تحول و نیروی انسانی)

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس : 36610598

 

مریم احمدلو

سمت : کارشناس طرح و گسترش شبکه

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شماره تماس : 36610598

 

 زهرا اسدی

سمت : کارشناس ثبت مرگ

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره تماس : 36610382  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.