واحد سلامت دهان و دندان

 سید مصطفی سجادی منش

سمت: کارشناس مسوول واحد سلامت دهان و دندان

رشته و مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس:مستقیم 02536606070

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.