واحد آموزش و ارتقای سلامت و روابط عمومی

 

مهشید شادی پور

سمت : کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت و روابط عمومی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی

شماره تماس :36707589

 

محمدتقی سمیعی

سمت:کارشناس آموزش و روابط عمومی

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس :داخلی 207

 

زهرا بادافره

سمت: کارشناس آموزش سلامت و روابط عمومی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس : 36602089

 

مدینه باقری خلیل سرایی

سمت : کارشناس رسیدگی به شکایات

شماره تماس : 3136

36602089

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.