اهداف و استراتژی

    رسالت :
انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه وانسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی،وپرسنل بهداشتی و درمانی وعامه مردم گردد.

هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:
سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،هدایت و پایش اقدامات لازم درجهت کاهش آسیب درفاز پیشگیری و آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ وبرگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی
کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان¬ ساخت

قبل از وقوع بلایا:
• ارزیابی آسیب¬پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
• اجرای اقدامات کاهش آسیب¬پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
• جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه¬های سلامت-محور کاهش خطر بلایا
• آگاه¬سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
• تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش¬ها
• ذخیره¬سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
• استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
• اجرای برنامه¬های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
• اجرای تمرین¬های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

در زمان وقوع بلایا:
• ارزیابی سریع آسیب¬ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
• ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب¬دیده
• ارایه مراقبت¬های بهداشتی اولیه هماهنگ، به¬موقع و موثر
• پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت¬های بهداشتی اولیه

پس از وقوع بلایا:
• تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
• بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه¬های بهداشتی آسیب دیده
• مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه
• پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.